Budowa Kanalizacji Zewnętrznej

Zakład Usługowy Tomasz Mijalski

Budowa wodociągów i kanalizacji

 • renowacja i czyszczenie rurociągów
 • odprowadzenie wody z rynien
 • montaż i rozruch separatorów
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • renowacja i remont sieci wodociągowych
 • renowacja i remont sieci kanalizacyjnych
 • budowa rurociągów wodociągowych
 • budowa rurociągów kanalizacyjnych i burzowych
 • projektowanie sieci sanitarnych
 • projektowanie kotłowni, sieci c.o
 • projektowanie wentylacji
 • sieci wodno-kanalizcyjne

Melioracje i drenaże

Mamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w poszukiwaniu, udrażnianiu oraz wykonywaniu instalacji drenarskich. Oferujemy różne metody poszukiwania instalacji drenarskich poniemieckich pokomunistycznych. Przed przystąpieniem do robót każdemu inwestorowi przedstawiamy kilka koncepcji na opłacalność zadania.

Wykonujemy:
 • renowacja i czyszczenie rurociągów
 • odprowadzenie wody z rynien
 • montaż i rozruch separatorów
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • renowacja i remont sieci wodociągów
 • renowacja i remont sieci kanalizacyjnych
 • budowa rurociągów wodociągowych
 • budowa rurociągów kanalizacyjnych i burzowych
 • Odwadnianie budynków i posesji
 • Drenaże i studnie chłonne
 • Czyszczenie rowów melioracyjnych

Prace budowlane-mostowe i mała architektura

 • betonowanie ław fundamentowych
 • szalowanie ścian mostu

Gospodarka odpadami

Nasza oferta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw z sektora przemysłu, rzemiosła, władz samorządowych oraz handlu i usług, które poszukują rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki działania.

Jesteśmy pewnym i wiarygodnym partnerem władz samorządowych. Od wielu lat organizujemy odbiór odpadów komunalnych, budowlanych dla Wrocławia i gmin Dolnego Śląska.

Oferujemy usługi:
 • wywóz odpadów komunalnych
 • wywóz gruzu
 • wywóz zieleni
 • wywóz odpadów budowlanych
 • odbiór i transport odpadów komunalnych
 • odbiór odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych
 • wywóz surowców wtórnych, takich jak tektura,papier, karton, drewno, szkło, tworzywa stuczne, metale
 • dobór typu, wielkości i ilości pojemników oraz kontenerów w zależności od rodzaju i tonażu powstających u Klienta odpadów
 • załadunek, transport , odzysk i unieszkodliwianie
 • oczyszczanie gruntów i terenów zdegradowanych

W zakresie usuwania odpadów oferujemy pełną obsługę w zakresie badania odpadu, określenia w akredytowanym laboratorium zawartości substancji niebezpiecznych , opracowujemy technologię i sposób usunięcia odpadu . Zleceniodawca otrzymuje wymagane przez prawo dokumenty do okazania instytucjom uprawnionym do kontroli gospodarowaniem odpadami i środowiskiem

Dziennik realizacji

Kontynuujemy wieloletnie rodzinne tradycje firmy Jerzego Mijalskiego w zakresie czyszczenia kanalizacji i separatorów, pogotowia kanalizacyjnego, obsługi separatorów oraz usuwania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, serwisu przepompowni i oczyszczalni ścieków deszczowych i sanitarnych, inspekcji kanalizacji, bezwykopowych naprawy, próby szczelności kanalizacji.

Skontaktuj się z nami

Zakład Usługowy Instalacyjno-Budowlany Tomasz Mijalski
Śliwice, ul. Wrocławska 23,
55-093 Śliwice
NIP 896-135-04-84
tel. 796 707 007
e-mail: oferty2@mijalski.pl
Biuro czynne 24h