Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Kody odpadów

 Kod

Rodzaj odpadów
03Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 04*Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
05Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pizolitycznej przeróbki węgla
05 01 15*Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 02 14*Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 04 09*Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
11Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01 05*Kwasy trawiące
11 01 06*Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 07*Alkalia żrące
11 01 08*Osady i szlamy z fosforowania
11 01 09*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 11*Wody popłuczynowe zawierające substancje niebezpieczne
11 01 13*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
12Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 06*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce ( z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowce ( z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08*Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09*Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali niezawierające chlorowce
12 01 10*Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 16*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 18*Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
12 03 01*Wodne ciecze myjące
12 03 02*Odpady z odtłuszczania parą
13Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grupy 05, 12 i 19)
13 01 04*Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05*Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 10*Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11*Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12*Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13*Inne oleje hydrauliczne
13 02 04*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06*Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 08*Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 05 01*Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02*Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03*Szlamy z kolektorów
13 05 06*Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07*Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08*Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 01*Olej opalowy i napędowy
13 07 02*Benzyna
13 07 03*Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 08 02*Inne emulsje
13 08 99*Inne nie wymienione odpady
14Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)  
14 06 03*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
16Odpady nie ujęte w innych grupach  
16 01 07*Filtry olejowe
16 01 13*Płyny hamulcowe
16 02 09*Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10*Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 03 03*Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 05 07*Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08*Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03*Baterie zawierające rtęć
16 06 06*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07 08*Odpady zawierające ropę naftową
16 07 09*Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 10 03*Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 81 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
17Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)  
17 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 02 04*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 01*Asfalt zawierający smołę
17 03 03*Smoła i produkty smołowe
17 05 03*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne
17 08 01*Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 09 01*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
19  Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych  
19 08 10*Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 13*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 13 01*Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 03*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
20Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 37*Drewno zawierające substancje niebezpieczne