Serwis przepompowni ścieków

Jakość funkcjonowania przepompowni ścieków, a zwłaszcza jej wydajność zależy od tego, czy zadbano o jej serwis i czyszczenie. Firma Jarosława Mijalskiego z Wrocławia zatrudnia zespół wyspecjalizowanych w serwisie przepompowni ścieków fachowców i wykonuje taki serwis w trzech zakresach, w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebuje klient.

Czyszczenie przepompowni ścieków (serwis podstawowy)

Zapewniamy sprawną pracę przepompowni poprzez profilaktykę i zapobieganie awariom. Jest to szereg działań z naszej strony, które wykonujemy w ramach podstawowego serwisu przepompowni. Działania te obejmują czyszczenie nagromadzonych szlamów, tłuszczy, ługów, piasku, produktów higieny osobistej i innych. Dobierając wspólnie z klientem odpowiednią częstotliwość tych działań, zapewniamy utrzymanie przepompowni ścieków w ciągłej gotowości do pracy.

Zakres prac wykonywanych w ramach podstawowego serwisu to:

 • dojazd do klientów z województwa dolnośląskiego,
 • zabezpieczenie terenu,
 • pompowanie ścieków nadosadowych,
 • czyszczenie zbiornika przepompowni z osadów,
 • czyszczenie pomp, elementów wyposażenia:
  • pływaki, łańcuchy, ciężarki,
  • armatura sanitarna,
 • wydobycie odpadów,
 • doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 • wywóz i utylizacja wydobytych odpadów.

Serwis plus przegląd instalacji sanitarnej przepompowni

Oferowany serwis plus przegląd instalacji sanitarnej przepompowni to czynności wykonywane w celu utrzymania tego rodzaju infrastruktury w ciągłej gotowości do pracy, niezależnie od jej wieku. Zakres prac konserwacyjnych ustalany jest na podstawie rodzaju przepompowni (sanitarna, deszczowa), wielości zlewni i oceny stopnia zużycia elementów infrastruktury. Okresowy przegląd przepompowni może być wykonany wyłącznie w połączeniu z usługą podstawową, czyli czyszczeniem, i obejmuje:

 • dojazd do przepompowni,
 • prace przygotowawcze,
 • czyszczenie wirników pompy,
 • kontrolę pracy układów tłocznych,
 • czyszczenie sond pływakowych lub sondy hydrostatycznej,
 • kontrolę pracy wentylacji mechanicznej,
 • kontrolę pracy zasuw odcinających,
 • kontrolę pracy zaworów zwrotnych,
 • udrożnienie rurociągów tłocznych,
 • kontrolę kompletności podzespołów urządzenia,
 • kontrolę oleju i ewentualne uzupełnienie.

Serwis i przegląd okresowy instalacji elektrycznej przepompowni

Serwis plus okresowy przegląd instalacji elektrycznej przepompowni to zespół czynności, które mają na celu sprawdzenie, czy taka instalacja i urządzenia elektryczne są prawidłowo zainstalowane i podłączone oraz czy żaden z przewodów w instalacji nie stanowi zagrożenia spowodowanego zwarciem.

Zakres prac wykonywanych w ramach takich przeglądów to:

 • kontrola instalacji elektrycznej,
 • kontrola automatyki,
 • pomiar poboru prądu pomp.
 • pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem,
 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
 • wykonanie protokołu pokontrolnego.

WAŻNE!!!

Po przeprowadzeniu pomiarów przygotowujemy protokół podpisany przez uprawnianego elektryka.

Podstawa prawna wykonywania pomiarów: Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

NASZYM STAŁYM KLIENTOM,

RÓWNIEŻ TYM, Z KTÓRYMI PODPISUJEMY UMOWY SERWISOWE

GWARANTUJEMY

KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl